Algemene voorwaarden: 
1. Algemeen: 

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio A Little More© en een cliënt waarop Studio A Little More© deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. Inspanningen schoonheidssalon: 
1. De specialiste van Studio A Little More© zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden verteld. 
3. De specialiste van Studio A Little More© is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
4. De specialiste van Studio A Little More© zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 
3. Afspraken: 
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Studio A Little More© melden. 
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Studio A Little More© het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 
3. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag Studio A Little More© de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
4. Studio A Little More© moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
4. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 
4. Persoonsgegevens & privacy: 
1. De cliënt voorziet Studio A Little More© vóór /bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.                 2. De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die weer worden verwerkt in een klantenbestand. 
3. Studio A Little More© behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
4. Studio A Little More© zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 
5. Studio A Little More© is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. 
6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
5. Betaling: 
1. Studio A Little More© vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. 
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. 
6. Aansprakelijkheid: 
1. Studio A Little More© is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste van Studio A Little More© is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 
2. Studio A Little More© is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 
 7. Klachten: 
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Studio A Little More©.                                                                                                                          2. Studio A Little More© moet de klacht binnen 5 werkdagen adequaat behandelen. 
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Studio A Little More© de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Studio A Little More© het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. 
5. Indien Studio A Little More© en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever. 
8. Garantie: 
1. Studio A Little More© geeft de cliënt een 4 weken (28 dagen) garantie op de behandeling. 
2. Deze garantie vervalt indien, indien: 
De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling; 
De cliënt andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt; 
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; 
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; 
De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt; 
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 
9. Specialisatie: 
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. 
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialiste van Studio A Little More©. 
3. De specialiste van Studio A Little More© zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. 
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. 
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. 
6. Studio A Little More© is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar. 
10. Beschadiging en/of diefstal: 
1. Studio A Little More© heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. 
2. Studio A Little More© meldt diefstal altijd bij de politie. 
11. Behoorlijk gedrag: 
1. De cliënt behoort zich in Studio A Little More© te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. 
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio A Little More© het recht de cliënt de toegang te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 
3. Bij Studio A Little More© wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de GGD. 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 
12. Recht: 
1. Op elke overeenkomst tussen Studio A Little More© en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Studio A Little More© en zijn ook in de salon beschikbaar. 
3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.                                                                                                          4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
13. Geheimhouding: 
1. Studio A Little More© is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. 
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Eindhoven 17 juli 2016 
Studio A Little More©